Thai Google Apps : Price

 
 
   
 
 
 
 
 
 

ข้อตกลงการใช้บริการ Web hosting และการให้บริการติดตั้ง Google Apps

  Thaigoogleapps.com (ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการกับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยินดีใช้บริการภายใต้ข้อตกลงดังนี้
 

ในส่วนของการบริการ Web Hosting (ไม่รวมการใช้บริการ Google Apps)

Web Hosting ผู้ให้บริการจะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายของ ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เรามีความเชื่อว่า ลูกค้าควรจะเข้าถึงเว็บของตนเอง ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเข้าถึงนี้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ อาทิ วงจรเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ระหว่างระบบของผู้ให้บริการ กับท่าน อาจจะขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจากท่านไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน อาจจะผิดปกติ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทีมให้บริการของเรา จะประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเป็นปกติ โดยเร็วที่สุด

• ผู้ให้บริการไม่รับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.) ขนบธรรมเนียม หรือศีลธรรม (Adult materials, etc.) ทุกรูปแบบ เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ทุกแบบ เช่น spam mail, spamvertise web site, spam web board และอื่นๆ ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์หรือข้อมูลข่าวสารจากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง (เว้นแต่จะใช้แผนบริการพิเศษต่างๆ ซึ่งได้มีข้อตกลงพิเศษกับผู้ให้บริการ) เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ ระบบอื่น หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
• เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ดูแลการทำงานของ Script ใด ๆ ก็ตาม ที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น เราสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการลอบใช้ Script เหล่านั้นส่งสแปมเมล์ หรือการอื่นใด

• ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ

• หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว

• ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

• ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

ในส่วนของการบริการติดตั้ง Google Apps

• Thaigoogleapps.com เป็นผู้ให้บริการในการติดตั้ง Google Apps และคำแนะนำการใช้งาน ให้กับผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้ให้บริการเช่าหรือเก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากการใช้งาน Google Apps ของผู้ใช้บริการ

• ผู้ใช้บริการรับรู้ว่า การใช้งานต่างๆของ Google Apps นั้นจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน ที่ทาง Google Inc. ได้ระบุไว้ใน http://www.google.com/a/help/intl/th/admins/terms.html ทั้งหมด

• ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ (Thaigoogleapps.com) จะเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำการใช้งาน และติดตั้ง Google Apps ให้กับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และหากเกิดความเสียหาย หรือความผิดพลาดจากการใช้งานใดๆใน Google Apps จะไม่อยู่ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ (Thaigoogleapps.com)

• ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากการใช้งาน Google Apps หรือจากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

• ผู้ใช้บริการรับทราบแล้วว่า Google Apps เป็นบริการของ Google Inc. ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดใดๆในทุกกรณีจากการใช้งาน ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆในทุกกรณี เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบนอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้บริการนี้แล้ว และเข้าใจข้อตกลงนี้ทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ
 
 


Home / About Us / Service Plan / Demo / Contact Us
/ Web Hosting / Online Marketing
Copyright 2007 Thaihosting Communication Co.,Ltd.All rights reserved. One-Stop Internet Service Solution.
Powered By Thaihosting :
Notice: Google Apps is a trademark of Google Inc..